สัมมนา 70 ปี สยามเป็นไทย-ย้อนเวลาสู่อนาคต 24 มิถุนายน 2482-2552

ขอเชิญร่วมสัมมนา 70 ปี สยามเป็นไทย-ย้อนเวลาสู่อนาคต 24 มิถุนายน 2482-2552
70th Anniversary-From Siam to Thailand: Back to the Future? 24 June 1939-2009

พุธ 24 มิถุนายน 2552 – 9.00 – 18.00
ณ หอ (เล็ก) ศรีบูรพา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร

09.00
ลงทะเบียน (วีซีดีสยามเป็นไทย)

09.30
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภาฯ ธรรมศาสตร์

10.00
เปิดตัวหนังสือ “หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทย จาก กบฏ ร.ศ. 130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือ ประชาธิปไตยกับอำมาตยาธิปไตย”
โดย ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี และ ผศ.ดร..ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

10.30
ขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงชาติสยาม – ชาติไทย – 24 มิถุนา” โดย SEAS/TU BAND

10.45
ปาฐกถานำ “พัฒนาการของรัฐชาติกับความขัดแย้งภายในของชาวสยาม”
โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

12.00
อาหารกลางวันตามอัธยาศัย (วีซีดี สยามเป็นไทย)

13.00
อภิปราย “การเมืองสยามประเทศไทย เราจะไปทางไหนกัน”
คุณ บัญญัติ บรรทัดฐาน
คุณ จาตุรนต์ ฉายแสง
ศ. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
คุณคำสิงห์ ศรีนอก (ลาวคำหอม)

ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ดำเนินรายการ

(จบรายการด้วยขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงชาติลาว-กัมพูชา-พม่า” เพื่อนบ้านของเราในอุษาคเนย์/อาเซียน)

15.30
ละครประกอบเพลง “70 ปี ดอกไม้งามจากสยามเป็นไทย”

16.30
ขับเพลงประสานเสียง-เพลงศรีอโยธยา, ราตรีประดับดาว, มาร์ช มธก.
โดย SEAS/TU BAND

17.00
งิ้วธรรมศาสตร์ (จูเนียร์) ตอน “เสียมก๊ก ตอนเปาบุ้นจิ้นผจญโป๊ยก๊ก”

18.00
ปิดงาน พิธีกร – สมฤทธิ์ ลือชัย -อัครพงษ์ ค่ำคูณ และ นศ. SEAS/TU

หมายเหตุ

ก. จัดโดย:

  • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 02-424-5768

ร่วมด้วย

  • คณะศิลปศาสตร์ มธ., โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศศ. มธ.
  • สมาคมจดหมายเหตุสยาม, กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, ชมรมอุษาคเนย์-อาเซียน

ข. เนื่องในโอกาส

  • 77 ปีของการอภิวัฒน์/ปฏิวัติ 24 มิถุนายน (2475-2552)
  • 75 ปี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (2477-2552)
  • 70 ปี สยามประเทศไทย (2482-2552) รวมทั้งวาระครบรอบ
  • 57 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2495-2552) และ
  • 47 คณะศิลปศาสตร์ (2505-2552) และ
  • 10 ปี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (2542-2552)

ค. ไม่มีค่าลงทะเบียน